Home
People
Our People
Co-Director
Song, Zheng Michael
宋錚
Head of Department of Economics and Wei Lun Professor of Economics, The Chinese University of Hong Kong
Co-Director
Wang, Miaojun
汪淼軍
Professor, College of Economics, Zhejiang University
Associate Director
Ke, Rongzhu
柯榮住
Professor, College of Economics, Zhejiang University
Associate Director
Shi, Ce Matthew
史冊
Assistant Professor, Department of Economics, The Chinese University of Hong Kong
Wang, Xin
Research Associate
Wang, Xin
王鑫

Dai, Ling
Research Assistant
Dai, Ling
戴嶺

Mei, Jinming
Junior Research Assistant
Mei, Jinming
梅晉銘